Oznámení o přechodu práv a povinností

v důsledku fúze společností

Vážení obchodní partneři,

v návaznosti na naši předchozí korespondenci si Vás dovolujeme touto cestou informovat o fúzi obchodních společností:

Ampra a.s. (IČ: 25068474), se sídlem Dr.Marodyho 5, 196 00 Praha 9-Čakovice, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4021

AMPRA CZ s.r.o. (IČ: 250 68 474), se sídlem Praha 9, Dr.Marodyho 5, PSČ 196 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46899, a

ETC International s.r.o. (IČ: 261 24 017), se sídlem Praha 9, Dr.Marodyho 5, PSČ 196 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72230.

        Účastnické společnosti sdělují, že mimořádná VH společnosti Ampra a.s., konaná dne 04.08.2016, schválila Projekt fúze sloučením společností AMPRA CZ s.r.o. (IČ: 250 68 474), se sídlem Praha 9, Dr.Marodyho 5, PSČ 196 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 46899 („zanikající společnosti“),

společnosti ETC International s.r.o., se sídlem Dr.Marodyho 5, Praha 9, PSČ 196 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (IČ: 261 24 017), se sídlem Dr.Marodyho 5, 196 00 Praha 9-Čakovice, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 72230 („zanikající společnosti“)

a společnosti Ampra a.s. se sídlem Praha 9, Dr.Marodyho  5, 196 00 Praha 9 zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 4021

jako ( „nástupnické společnosti“ a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zánik zápisem do OR

V důsledku přímého podání notářem NZ o konání této VH do OR, dochází ke zrušení zanikajících společností bez likvidace a jejich výmazu z obchodního rejstříku. Nástupnická společnost Ampra a.s., se stává univerzálním právním nástupcem společností AMPRA CZ s.r.o. a  ETC International s.r.o. a přechází na ni veškeré jmění (včetně všech závazků a pohledávek), práva a povinnosti, včetně povinností z pracovněprávních vztahů zanikajících společností. V této souvislosti není tedy třeba uzavírat nové nebo měnit stávající smluvní vztahy s obchodními partnery.

Jak jsme již avizovali dříve, účelem fúze je zejména zvýšení efektivnosti provozních a obchodních procesů sloučených společností, zjednodušení organizační struktury nástupnické společnosti Ampra a.s. a s tím související snížení provozních, administrativních a dalších nákladů.

V souvislosti s uvedenou fúzí si Vám rovněž dovolujeme zaslat následující stručné pokyny administrativního charakteru:

Počínaje dnem 01.09.2016, směřujte prosím veškerou Vaší komunikaci s námi již jen na společnost Ampra a.s., se sídlem Praha 9, Dr.Marodyho 5, PSČ 196 00. Faktury na dodávky zboží a služeb objednané společnostmi AMPRA CZ s.r.o. nebo ETC International s.r.o., pokud došlo ke splnění dodávky do data 31.08.2016 včetně, vystavujte prosím vůči těmto společnostem, i když tyto faktury budou vystaveny po datu 01.09.2016.

Faktury na dodávky zboží a služeb objednané společnostmi, pokud došlo ke splnění dodávky po datu 31.08.2016, vystavujte prosím již vůči nástupnické společnosti Ampra a.s.

To znamená, že veškeré objednávky vystavené společnostmi, na které nebyly poskytnuty dodávky zboží či služeb do 31.08.2016, zůstávají v platnosti a budou plněny vůči společnosti Ampra a.s.

Taktéž veškeré objednávky vystavené zákazníky vůči společnostem AMPRA CZ s.r.o. nebo ETC International s.r.o., na které nebyly poskytnuty dodávky zboží či služeb do 31.08.2016 zůstávají v platnosti a budou plněny ze strany společnosti Ampra a.s.

Dodavatele materiálu a zboží si dovolujeme požádat o následující:

Pro platby zasílané naší společnosti, používejte prosím bankovní spojení a čísla účtů, uvedená na jednotlivých fakturách.

Vaše případné dotazy v této záležitosti Vám rádi zodpoví níže uvedené kontaktní osoby: Václav Kuřátko, předs.představenstva, Pavel Kott, místopř.představenstva, Hana Mandrysz, účetní a pracovníci obchodního úseku.

V Praze dne 05.08.2016

 

Představenstvo společnosti Ampra a.s.

 


Oznámení o přeměně podoby akcií

 

15.09.2016

 

Společnost Ampra a.s., IČ: 250 51 946, se sídlem Praha9-Čakovice, Dr.Marodyho 5, PSČ 196 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 4284, (dále jen „společnost“), oznamuje, že dne 13. září 2016 rozhodla na mimořádné valné hromadě o změně podoby všech 1 000 kusů kmenových akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000.-Kč z podoby listinné na jméno, na podobu zaknihovanou.

O rozhodnutí valné hromady o změně podoby akcií byl pořízen notářský zápis.

        Akcionáři Společnosti jsou povinni ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení odevzdat Společnosti stávající listinné akcie emitované Společností, a to v jejím sídle v pracovní dny od 09.oo do 14.oo hodin k rukám paní Hany Mandrysz a současně při odevzdání akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.

Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry).

Odevzdá-li akcionář Společnosti listinné akcie a nesdělí jí přitom číslo účtu v příslušné evidenci na který má být cenný papír zaevidován ani v dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

 Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných akcií, určí Společnost k jejich odevzdání dodatečnou lhůto způsobem, stanoveným v § 529 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a při jejím vyhlášení upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

 

Představenstvo společnosti Ampra a.s.


strana 1 strana 2